Lajme

Vlerësimi i zbatimit të Ligji i Njoftimit dhe Konsultimit Publik për Personat me Aftësi të Kufizuara Intelektuale nga institucionet vendore

05.12.2023
Ky raport u hartua nga shoqata Ndihmoni Jetën me ndihmën e UNDP-së, si pjesë e projektit “Të rinjtë me aftësi të kufizuara, intelektuale mbrojnë të drejtat e tyre”, ndërmarrë në kuadër të programit të përbashkët të OKB-së “Askush të mos mbetet pas/Leave No One Behind”(LNB2), i cili mbështetet nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC). Opinionet e shprehura në këtë dokument nuk janë domosdoshmërisht ato të UNDP-së apo Kombeve të Bashkuara (UN).

Zbatimi i projektit ''Të rinjtë me aftësi të kufizuara intelektuale mbrojnë të drejtat e tyre”

15.04.2023

Shoqata Ndihmoni Jeten po zbaton projektin "Të rinjtë me aftësi të kufizuara intelektuale mbrojnë të drejtat e tyre” mbeshtetur nga UNDP ne kuader të Programit të Përbashkët të OKB-së ‘Askush të mos mbetet pas/Leave No One Behind’ (LNB2)

Ekspert lokal për të ofruar sesione trajnimi dhe supervizim/mentorim për ekipin multidisiplinar të Qendrës për shërbime komunitare Shijak

14.03.2023
Shoqata “Ndihmoni Jetën” në zbatim të projektit “Shërbime Sociale të Integruara për Gjithëpërfshirjen e fëmijëve dhe të rinjve me aftësi të kufizuara në Bashkinë Shijak”, i cili zbatohet në bashkëpunim me partnerët Bashkia Shijak dhe Fondacioni Down Syndrome Albania dhe me mbështetjen financiare nga Bashkimi Evropian, kërkon të kontraktoj një ekspert lokal, të aftë për të demonstruar aftësi humane dhe teknike për të informuar, mentoruar dhe rritur kapacitetet profesionale në punën me fëmijët me AK për ekipin e specialistëve të Qendrës Komunitare për personat me aftësi të kufizuar Shijak dhe stafit të programit të shërbimit lëvizës në familje, të targetuara nga ky projekt.

Pozicion i lirë pune - Financier (kohë të pjesshme)

14.07.2022
Shoqata Ndihmoni Jetën, kërkon të rekrutoj një Financier/e që do të ndihmojë në të gjitha çështjet financiare të organizatës dhe zbatimit të projekteve.

VEND I LIRE PUNE - EDUKATOR I SPECIALIZUAR

02.02.2022
“Ndihmoni Jetën”, është një organizatë kombëtare me një eksperiencë prej 23 vjetësh në fushën e mbrojtjes së të drejtave të personave me aftësi të kufizuar dhe ofrimit të Shërbimeve të aftësimit për jetën të fëmijëve dhe të rinjëve me aftësi të kufizuar në Qendër ditore, komunitet, dhe gjithëpërfshirje në sistemin arsimorë.

Kërkesë për Ofertë - Materiale Kancelarie

04.01.2022
Shoqata “Ndihmoni Jetën”, ne zbatim te projektit “ Nxitja e integrimit te personave me aftesi te kufizuar permes fuqizimit te kapacitetve per jetese te pavarur” i financuar nga Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale ne partneritet me Bashkine Tirane ne kuader te thirrjes te Fondit Social, Shoqata Ndihmoni Jetën fton Kompanitë të dërgojnë ofertat e tyre për mjetet kancelarie:

KËRKESE PËR OFERTË–USHQIM/KATERING

15.12.2021
Kërkese për Ofertë–Ushqim/Katering Shoqata “Ndihmoni Jetën”, është një organizatë kombëtare me një eksperiencë prej 20 vjetësh në fushën e mbrojtjes së të drejtave të personave me aftësi të kufizuar dhe ofrimit të Shërbimeve të aftësimit për jetën të fëmijëve dhe të rinjëve me aftësi të kufizuar në Qendër ditore, komunitet, dhe gjithëpërfshirje në sistemin arsimorë.

Ekspert lokal për të hartuar strukturën e Rrjetit lokal të aktorëve që punojnë për fëmijët me aftësi të kufizuar në Lezhë

29.11.2021
Shoqata Ndihmoni Jetën, në zbatim të projektit “Mbështetja në moshë të hershme, një mundësi për zhvillimin e fëmijës” mbështetur nga Bashkia Lezhë në kuadër të Programit Rajonal për Demokracinë vendore në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD), kërkon të rekrutoj një Ekspert lokal për të hartuar strukturën e Rrjetit lokal të aktorëve që punojnë për fëmijët me aftësi të kufizuar në Bashkinë Lezhë.

Njoftim për Ekspert/Kompani për të realizuar një video të shkurtër për promovimin dhe ndërgjegjësimin e komunitetit për fëmijët me aftësi të kufizuar, Lezhë

29.11.2021

Shoqata Ndihmoni Jetën, në zbatim të projektit “Mbështetja në moshë të hershme, një mundësi për zhvillimin e fëmijës” mbështetur nga Bashkia Lezhë në kuadër të Programit Rajonal për Demokracinë vendore në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD), kërkon të rekrutoj një Ekspert/Kompani për të realizuar një video të shkurtër për promovimin dhe ndërgjegjësimin e komunitetit për fëmijët me aftësi të kufizuar në qytetin e Lezhës.

Pozicion i lire pune- Menaxher Projekti

29.11.2021

Shoqata Ndihmoni Jetën, në zbatim të projektit “Mbështetja në moshë të hershme, një mundësi për zhvillimin e fëmijës” mbështetur nga Bashkia Lezhë në kuadër të Programit Rajonal për Demokracinë vendore në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD), kërkon të rekrutoj një Manaxher Projekti që do të manaxhoj aktivitetet e projektit në Bashkia Lezhë

Ekspert lokal për të ofruar sesione trajnimi me punonjësit e Institucioneve të edukimit të hershëm Bashkia Lezhë

29.11.2021

Shoqata Ndihmoni Jetën, në zbatim të projektit “Mbështetja në moshë të hershme, një mundësi për zhvillimin e fëmijës” mbështetur nga Bashkia Lezhë në kuadër të Programit Rajonal për Demokracinë vendore në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD), kërkon të rekrutoj një Ekspert lokal për të ofruar sesione trajnimi me edukatoret e çerdheve/kopshteve Bashkia Lezhë

Ekspert lokal për të ofruar sesione trajnimi me prinderit e femijeve me veshtiresi ne zhvillim dhe aftesi te kufizuar , Lezhë

29.11.2021

Shoqata Ndihmoni Jetën, në zbatim të projektit “Mbështetja në moshë të hershme, një mundësi për zhvillimin e fëmijës” mbështetur nga Bashkia Lezhë në kuadër të Programit Rajonal për Demokracinë vendore në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD), kërkon të rekrutoj një Ekspert lokal për të ofruar sesione trajnimi me prindërit e fëmijëve me vështirësi në zhvillim dhe aftësi të kufizuar në qytetin e Lezhës.

VEND I LIRE PUNE- EDUKATOR I SPECIALIZUAR

17.09.2021
“Ndihmoni Jetën”, është një organizatë kombëtare me një eksperiencë prej 23 vjetësh në fushën e mbrojtjes së të drejtave të personave me aftësi të kufizuar dhe ofrimit të Shërbimeve të aftësimit për jetën të fëmijëve dhe të rinjëve me aftësi të kufizuar në Qendër ditore, komunitet, dhe gjithëpërfshirje në sistemin arsimorë.

KËRKESE PËR OFERTË - VIDEO PROMOVUESE DHE NDERGJEGJESUESE

01.09.2021
Shoqata, po implementon projektin “Perkujdesje per femijet dhe te rinje me AK” në Tiranës. Ky projekt zbatohet në kuadër të Programit “Kujdesi social per familjet dhe femijet” i cili financohet nga Bashkia Tiranë

Kërkese për Ofertë–Ushqim/Katering

14.05.2021

Ne zbatim te projektit “ Nxitja e integrimit te personave me aftesi te kufizuar permes fuqizimit te kapacitetve per jetese te pavarur” i financuar nga Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale ne partneritet me Bashkine Tirane ne kuader te thirrjes te Fondit Social, Shoqata Ndihmoni Jetën fton Kompanitë të dërgojnë ofertat e tyre për Ushqim /Katering .

Të gjitha kompanitë e interesuara duhet të dorëzojnë fotokopje te NIPT-t dhe ofertën e tyre siç parashihet në kushtet e përgjithshme dhe specifike të formës bashkangjitur deri më 24 Maj 2021, ora 16:00 në adresën e e-mailit: info@helpthelife.org.al ose dorazi ne adresen : Shoqata Ndihmoni Jeten, Fshati Prush, Njesia Administrative Vaqarr, Tirane

“PËRGJIGJE GJITHËPËRFSHIRËSE NDAJ COVID-19 PËR FËMIJËT ME AFTËSI TË KUFIZUARA DHE FAMILJET E TYRE NË SHQIPËRI”. Projekti me i ri i Shoqates Ndihmoni Jeten

15.02.2021
Shoqata “Ndihmoni Jeten” po implementon projektin “PËRGJIGJE GJITHËPËRFSHIRËSE NDAJ COVID-19 PËR FËMIJËT ME AFTËSI TË KUFIZUARA DHE FAMILJET E TYRE NË SHQIPËRI”.

Artikuj dhe Lajme

Zbatimi i projektit ''Të rinjtë me aftësi të kufizuara intelektuale mbrojnë të drejtat e tyre”

15.04.2023

Shoqata Ndihmoni Jeten po zbaton projektin "Të rinjtë me aftësi të kufizuara intelektuale mbrojnë të drejtat e tyre” mbeshtetur nga UNDP ne kuader të Programit të Përbashkët të OKB-së ‘Askush të mos mbetet pas/Leave No One Behind’ (LNB2)