PROGRAMET E SHOQATËS

Ndërhyrja e herëshme
Ndërhyrja e hershme është një koncept gjithëpërfshirës dhe jo domosdoshmërisht i referohet vetëm qasjeve, teknikave dhe strategjive specifike të punës me fëmijët që shfaqin vështirësi të caktuara në fusha të ndryshme të zhvillimit.
Shërbime me bazë komunitare
Aksesi në shërbime është baza për një jetë të shëndetshme dhe me dinjitet për personat me aftësi të kufizuar intelektuale dhe fizike, si dhe është një e drejtë themelore e cila shprehet në Konventën Ndërkombëtare për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar.
Advokaci
Advokacia për të drejtat e personave me AK intelektuale dhe fizike është një nga objektivat kryesorë të Shoqatës. Duke pasur në vëmendjen tonë se “një zë i vetëm nuk mund të sjellë ndryshime” për kauzën e përmirësimit të jetës së personave me AK
Jetesa e pavarur
Modeli i shërbimit për Jetesë të Pavarur me Mbështetje, për personat me aftësi të kufizuara, është hartuar dhe po implementohet nga Shoqata “Ndihmoni Jetën”