Shërbime me bazë komunitare

Big-Sherbime-me-baz-komunitare-Foto-gjatesore

Aksesi në shërbime është baza për një jetë të shëndetshme dhe me dinjitet për personat me aftësi të kufizuar intelektuale dhe fizike, si dhe është një e drejtë themelore e këtyre personave, e cila shprehet edhe në Konventën Ndërkombëtare të të Drejtave të Personave me Aftësi të Kufizuar.
Ndihmoni Jetën është angazhuar të ofroj shërbim cilësor dhe në bazë të Standarteve Kombëtare dhe Ndërkombëtare të ofrimit të shërbimeve për personat me AK  në përgjigje të nevojave të këtyre personave.

Sherbime me bazë komunitare për fëmijë me AK kanw qëllim ofrimin e shërbimeve shoqërore për fëmijët me aftësi të kufizuar të grup-moshës 2-25 vjeç dhe mbështetjen e tyre për tu gjithëpërfshirë në komunitet, si dhe mbështetjen e familjes dhe aktorëve në nivel lokal për të nxitur dhe mbështetur gjithëpërfshirjen e fëmijëve me aftësi të kufizuar në nivel lokal. 
Shërbimi me bazë komunitare ofrohen ne qënder ditore  nga një ekip multidisiplinar për fëmijë me aftësi të kufizuar, me synim arritjen e gjithëpërfshirjes së tyre në kopshte, shkolla dhe komunitet.
Shërbimet përfshijnë një larmi programesh të hartuara për të përmbushur nevojat dhe interesat e përfituesve të shërbimit 
Shërbimet e ofruara nga Qendra:

  • I.    Shërbime direkte për fëmijët me aftësi të kufizuar: 
    • 1)    Vlerësime dhe ngritje e programeve edukative individuale për fëmijët që ndjekin programet e kopshteve dhe shkollave,
    • 2)    Terapi individuale dhe ne grup për fëmijët me aftësi të kufizuar në fushat e mëposhtme: - Program psiko-edukativ në fushën e konjicionit; - Program në fushën e komunikimit/Logopedi; - Program i motorrikës fine dhe globale/Fizioterapi; - Program për aftësimin parashkollor dhe shkollor; - Program i modifikimit të sjelljes; - Program i autonomisë personale. - Program i art terapisë dhe lojës/Terapia HEART,. 
    • 3)    Terapi individuale zhvillimi dhe logopedi për fëmijët me aftësi të kufizuara të cilët ndjekin arsimin parauniversitar dhe koordinim i programit edukativ me mësuesit mbështetës me qëllim nxitjen e zhvillimit dhe edukimit të fëmijës me aftësi të kufizuar dhe gjithëpërfshirjen e tij në klas dhe më gjerë.
  • II. Informimi, ndërgjegjësimi, mbështetje dhe ngritje e kapaciteteve te familjareve të fëmijëve me aftësi të kufizuar për ti aftësuare e nxitur ata të jenë partnerë në punën e koordinuar për përmirësimin e zhvillimit të fëmijës, si dhe të advokojnë dhe mbështesin gjithëpërfshirjen e fëmijëve të tyre.
     

Artikuj dhe Lajme

Zbatimi i projektit ''Të rinjtë me aftësi të kufizuara intelektuale mbrojnë të drejtat e tyre”

15.04.2023

Shoqata Ndihmoni Jeten po zbaton projektin "Të rinjtë me aftësi të kufizuara intelektuale mbrojnë të drejtat e tyre” mbeshtetur nga UNDP ne kuader të Programit të Përbashkët të OKB-së ‘Askush të mos mbetet pas/Leave No One Behind’ (LNB2)