Vizioni

Një shoqëri me të drejta dhe me shanse të barabarta për të gjithë, një shoqëri gjithpërfshirëse
 

Misioni

Përmirësimi i kapaciteteve dhe ndryshimi i statusit social të fëmijëve, adoleshentëve, të rrinjve dhe grupeve të tjera që janë mbi këtë moshë me AK. Mbrojtja e të drejtave të tyre me qëllim integrimin e tyre në shoqëri
 


 • E drejta për barazi dhe mosdiskriminim
  Personat me aftësi të kufizuar kanë të drejtë për mbrojtje ligjore të barabartë ndaj çdo lloj diskrimiminimi që ka për bazë aftësinë e kufizuar.
 • E drejta për shprehjen e mendimit
  PPersonat me aftësi të kufizuar kanë të drejtë të ushtrojnë të shprehurit e mendimit përfshirë lirinë për të kerkuar dhe marrë informacion, njësoj si të tjerët
 • E drejta për mbrojtje nga shfrytëzimi, dhuna dhe abuzimi
  Personat me aftësi të kufizuar kanë të drejtë të mbrohen me ligj, ndaj të gjitha formave të shfrytëzimit, dhunës dhe abuzimit si brënda familjes dhe jashtë saj.
 • E drejta për pjesëmarrje në
  Jetën kulturore dhe sportive personat me aftësi të kufizuar kanë të drejtë të marrin pjesë në jetën kulturore, sportive në mënyrë të barabartë me personat e tjerë.
 • E drejta për aftësim dhe reabilitim
  Personat me aftësi të kufizuar kanë të drejtë për shërbime aftësuese dhe reabilituese gjithpërfshirëse, me qëllim riaftësimin dhe integrimin e tyre.
 • E drejta për edukim gjithpërfshirës
  Personat me aftësi të kufizuar kanë të drejtë për një sistem edukimi gjithëpërfshirës në të gjitha nivelet
 • E drejta për aftësim profesional dhe punësimPersonat me aftësi të kufizuar kanë të drejtë për të fituar jetesën nëpërmjet aftësimit profesional dhe punës së zgjedhur lirisht dhe të arritshme prej tyre.
 • E drejta për përshtatshmëri
  Personat me aftësi të kufizuar kanë të drejtë për transport, informacion dhe komunikim të përshtatur nëpërmjet teknologjive dhe sistemeve informative lehtësuese, për eleminimin e barrierave.
 • E drejta për jetesë të pavarur dhe përfshirje në komunitet
  Personat me aftësi të kufizuar kanë të drejtë për zgjedhje të barabartë me të tjerët për të jetuar të pavarur, nëpërmjet sigurimit të një game shërbimesh mbështetëse në shtëpi, rezidenca dhe komunitet duke parandaluar izolimin dhe veçimin e tyre.
Lajme Lajme dhe Njoftime
02-04-2013
2 Prill. Dita Nderkombetare e Personave me Crregullime te Spektrit te Autizmit
Dita Nderkombetare e Personave me Crregullime te Spektrit te Autizmit

21-03-2013
Dita Nderkombetare e Sindromes Down
Dita Nderkombetare e Sindromes Down

05-12-2012
Promovimi i Sherbimeve Sociale per Personat me Aftesi te Kufizuar.
Kronika e mare ne Qendren e Sherbimeve Sociale te Shoqates "Ndihmoi Jeten"me rastin e 3 Dhjetorit ,Dita Nderkombetare e Personave me Aftesi te Kufizuar.

Kendi i Vullnetareve

Bëhu vullnetar në programin e trajnimit profesional për të rinjtë me AK 

Konventa mbi të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar


Projektligji për statusin e personave me aftësi të kufizuara mendore fizike dhe shqisore


Ligji për ndihmën dhe shërbimet shoqërore

login